Ви увійшли якГость
Група "Гости"
Вітаю Вас
Гость
RSS
Вихід
 
 
Про логопедію та вчителя-логопеда »
Меню сайту


Вхід на сайт


Знайти:
Результати моєї роботи [2]


Порадити друзям


МИ НА Facebook


Моя кнопкаЛічильник
Яндекс.Метрика Flag Counter


Online uCoz


Логопе́дія — це наука про порушення мови, про методи їх попередження, виявлення й усунення засобами спеціального навчання і виховання.

 Логопедія вивчає причини, механізми, симптоматику, перебіг, структуру порушень мовленнєвої діяльності, систему корекційного впливу.
 Термін «логопедія» походить від грецьк. Logos — слово, мова і Paideia — навчання.
Предмет логопедії — порушення мови і процес навчання і виховання осіб з порушеннями мови.
 Об'єкт логопедії — людина з порушеннями мови.
Логопедія (поряд з олігофренопедагогікою, тифлопедагогікою, сурдопедагогікою) є галуззю спеціальної педагогіки (дефектології).
У структуру логопедії входять логопедія дошкільна, шкільна і логопедія підлітків і дорослих.
 Мета логопедії — розробка системи подолання і профілактики мовних розладів, а також вивчення, навчання, виховання людей з порушеннями мови.

Логопедія розглядає порушення мовлення з точки зору попередження та подолання засобами спеціально організованого навчання і виховання, тому її відносять до спеціальної педагогіки.
 
 
 
Вчитель-логопед – педагог, який займається усуненням вад мовлення дітей і дорослих.
   Логопед працює у логопедичних закладах системи міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, на логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах, у спеціальних школах-інтернатах для дітей з важкими вадами мовлення, у спеціальних дошкільних закладах для дітей з вадами мовлення та спеціальних групах для дітей із недоліками мовлення у дитячих дошкільних установах, у логопедичних та слухо-мовленнєвих кабінетах при поліклініках, психоневрологічних диспансерах та інших медичних закладах.
 
Вчитель-логопед повинен уміти:
- розробляти оптимальну педагогічну стратегію, проектувати шляхи навчання та виховання кожної дитини з мовленнєвими вадами;
 
- діагностувати та фіксувати стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;
 
-проводити навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, що мають мовленнєві вади, ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності;
 
-забезпечувати сприятливі умови для продуктивного засвоєння дітьми відповідних спеціальних програм з урахуванням виду мовленнєвого порушення, вікових, індивідуальних психофізичних особливостей дітей;
 
 -вести відповідну психолого-педагогічну та статистичну документацію;
 
- використовувати принципи педагогічної етики, поважати дитячу гідність, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 
-постійно підтримувати зв’язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань освіти та психофізичного розвитку дітей;
 
- систематично підвищувати фаховий рівень і педагогічну майстерність;
-володіти культурою спілкування, відповідними способами та формами.

Вчитель-логопед повинен знати:
 
* основи чинного законодавства України стосовно психолого-педагогічної організації та надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку, державну мову;
 
 * загальні та спеціальні науково-теоретичні відомості зі спеціальності «дефектологія, логопедія» в обсязі вищої педагогічної освіти;
 
*цілі, принципи, методику і змістове наповнення навчання та виховання дітей із мовленнєвими порушеннями;
 
*нормативно-правову базу роботи вчителя-логопеда;
*про сучасні досягнення спеціальної дефектологічної, у тому числі й логопедичної, науки та практики.
 
 Кваліфікаційні вимоги до категорій учителя-логопеда.
 
Учитель-логопед вищої категорії повинен мати:
 
-вищу освіту зі спеціальності «дефектологія, логопедія» (магістр, спеціаліст);
 
 -високий рівень професіоналізму, ініціативності, творчості;
 
-стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають порушення у мовленнєвому розвитку, не менше 8 років;
 
-володіти: ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи;
 
- моральними якостями, гідними наслідування.
 
 Учитель-логопед першої категорії повинен мати:
-вищу освіту зі спеціальності «дефектологія, логопедія» (магістр, спеціаліст);
 
 -високу професійність, загальнопедагогічну компетентність;
 
-стаж педагогічної роботи з дітьми з порушеннями у мовленнєвому розвитку не менше 5 років;
 
-володіти: ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи;
 
 -моральними якостями, гідними наслідування.
 
 Учитель-логопед другої категорії повинен мати:
 -вищу освіту, як правило, зі спеціальності «дефектологія, логопедія» (магістр, спеціаліст);
 
- достатній професіоналізм;
- стаж педагогічної роботи з дітьми з порушеннями у мовленнєвому розвитку не менше 3 років;
 
 -володіти: сучасними формами, методами організації навчально-виховної роботи;
 
 -моральними якостями, гідними наслідування.
 
 Учитель-логопед без кваліфікаційної категорії повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) .
 
 Педагогічне звання «старший учитель» може бути присвоєне педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії»або «спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують педагогічний досвід, є наставниками педагогічних працівників- початківців.
 
  Пункт 5.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.  Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
 
 
У Типовому положенні не міститься вимоги про необхідність підготовки претендентом на присвоєння педагогічного звання «старший учитель» друкованих праць з теорії та методики організації навчально-виховного процесу або з інших питань.
 

       Вчитель-методист — звання, що присвоюється педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», відповідають вимогам для присвоєння звань «старший учитель», а також запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у розробленні шкільного компонента змісту освіти, діяльності професійних педагогічних об'єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчально-виховних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів і мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені на науково-методичними установами відповідного рівня.

 

Необхідно враховувати також, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Присвоєння педагогічних звань здійснюється лише за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу.

 

Педагогічні звання присвоюються безстроково.Цікаве відео:
                       -Все про портфолио-

 Портфолио (от франц. porter — излагать, формулировать, нести и folio -лист, страница) — досье, собрание достижений (Словарь иностранных слов).
Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с документами», «папка специалиста».
Это способ фиксирования, накопления и оценки творческих достижений учителя-логопеда; это комплекс документов, регламентирующих его деятельность, формирующий рефлексию его собственной деятельности.
 Позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности: методической, творческой, исследовательской.
   Основная цель портфолио: оценивание работы учителя-логопеда по теме самообразования, характера деятельности, отслеживание творческого и профессионального роста педагога, способствование формированию навыков рефлексии (самооценки).
 Специалисту, претендующему на вторую, первую, на высшую категорию, необходимо отразить в своем «Портфолио» информацию, показывающую, что он действительно достиг более высокого уровня в своем профессиональном развитии.
   Аттестационные материалы (Портфолио, рейтинг социально-профессионального статуса, экспертное заключение на Портфолио, Представление заверенного руководителем образовательного учреждения и подписью аттестуемого) предоставляются за 14 дней до начала заседания аттестационной комиссии секретарю муниципальной аттестационной комиссии.
На заседание комиссии аттестуемый работник не приглашается. Решение о присвоении заявленной квалификационной категории или отказе комиссия принимает в заочной форме на основе представленных материалов.
     Содержание «Портфолио логопеда»
  1 раздел: 1.1. Титульный лист с фотографией (указывается полное название учреждения, Ф.И.О. учителя-логопеда, должность, год)
  1.2. Общие сведения о педагоге: (дата рождения; образование, год окончания, специаль-ность по диплому; стаж работы, педагогический стаж (по специальности), стаж в данном учреждении, квалификация, дипломы, грамоты и др.)
  1.3. Повышение квалификации учителя-логопеда:
  1.4. Презентация логопедического кабинета (2 листа – фото, текст).
2 раздел:
  2.1. Начать лучше с небольшого эссе, в котором будут полно и точно сформулированы взгляды учителя-логопеда на свою профессию, педагогов, детей, родителей, процессы обучения и воспитания. Цель такого эссе — выявить ценностные ориентации и направлен-ность специалиста, его мотивацию и основные цели в работе. Эссе поможет учителю-логопеду точно и полно формулировать свои мысли.
  2.2. Приводится:
  1) обоснование выбора аттестуемым программы или педагогической технологии, методики, метода, приема или применения в своей практике тех или иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов (по теме самообразования);
  2) описание самой программы, педагогической технологии, методов, приемов, педагогической диагностики и др.;
 3) описание этапов работы по внедрению программы, технологии, методики и др.;
 4) результаты работы по данной программе, педагогической технологии, методике, методе, приеме и др.
3 раздел:
    В нем размещаются материалы, иллюстрирующие работу, основанную на описанной во 2 разделе технологии (методики, метода и др.): конспекты или фрагменты уроков, коррекционных занятий, или их фрагменты и др.
 Для показа умений по планированию нужно включить годовые и перспективные планы работы, снабженные необходимыми комментариями.
Могут быть сделаны видеозаписи фрагментов работы (урока, коррекционного занятия и т.п.).
 Видеозаписи следует сопроводить небольшим рефлексивным комментарием, отражающим эффективность данной формы работы, умения специалиста анализировать свою работу.
4 раздел:
   Работа с педагогами и родителями за три года (консультирование, просвещение). Приводится резюме после проведенной работы (заключение) и материалы, отражающие прогресс детей в ходе работы с ними.
5 раздел:
  Располагается информация об использованных учителем-логопедом способах распространения обобщенного и представленного в портфолио опыта работы (РМО, СМИ, публикации, Сайт комитета – Служба практической психологии «Методическая копилка») и др.
6 раздел:
  Размещаются документы, отражающие официальную оценку работы учителя-логопеда.
 - Рейтинг социально-профессионального статуса (СПС). - Экспертное заключение на Портфолио.
- Представление заверенного руководителем образовательного учреждения и подписью аттестуемого.
- Отзывы о работе в соответствии с проведенными мероприятиями (администрации, коллег).
- Рецензия (внутренняя и внешняя) для компилятивной или авторской программы.
Документы должны быть датированы, в них должны быть указаны должности и звания рекомендателей.
 Если имеются письменные оценки работы специалиста со стороны родителей, они также могут быть представлены.
     Требования к оформлению портфолио учителя-логопеда Структура портфолио:
• титульный лист;
• оглавление (с наименованием материалов и указанием номеров страниц);
 • эссе (форма написания свободная, объем – до 2-3 страниц);
• введение, в котором учитель-логопед поясняет, какие материалы включены в портфолио (программа, технология, методика или др.), и обосновывает включение именно этих материалов как свидетельств своего профессионализма в соответствии с требованиями к заяв-ленной квалификационной категории (объем введения — 3 – 5 страниц);
• наименования разделов, подразделов, в которых описывается представленная в портфолио программа, технология, методика или др., этапы ее внедрения, приводятся материалы, иллюстрирующие описанную работу (каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться) (объем – 10 – 15 страниц);
• резюме (объем – до 3 стр.);
 • пути распространения опыта работы;
• документы, отражающие официальную оценку работы учителя-логопеда;
• документы, отражающие уровень образования, квалификации или специализации учителя-логопеда.
 Объем материалов портфолио – папка – 30 файлов. Помещение в портфолио не обоснованных учителем-логопедом материалов снижает ценность свидетельств профессионализма аттестуемого.


Источник: http://logoportal.ru/oformlenie-portfolio-uchitelya-logopeda/.html

 

 
 
 
 
  
РЕКЛАМА
Від Вас - матеріал,фотографії,побажання кольорів.
Від мене - якісний, яскравий матеріал у форматі Microsoft PowerPoint або mp4.


Сертифікат
Вартість сертифікату 20 грн.


Пошук за тегами
мовленнєвий розвиток агресивна дитина гіперактивна дитина поради батькам логопедичне заняття Диференціація С-Ш Ігри з буквами Логопедичний масаж практичний посібник Документація вчителя-логопеда бінарні заняття Професії в картинках Алалія Алалия алалія моторна Логічні ігри Навчальні посібники затримка мовного розвитку Методичні посібники Скарбничка для батьків буклети Конспекти занять для дітей Дидактичні ігри Готуємо руку до письма заняття презентації Гра Автоматизація звука Р Дислексія Посібник Мнемотаблиці Дисграфія Словесні ігри Зондовий масаж Автоматизація звука С Диференціація звуків С-Ш Абетка у віршах Автоматизація сонорних звуків алфавит Логопедичний зошит граматика ікт види переказу графічні символи буклет виховні заходи логопедична гра дидактична гра Мнемотехника відео артикуляції звуків Використання сенкану атестація педагогічних працівників графо-моторні навички логопедичні схеми-завдання Диференціація звуків р-л автоматизація звука Л граматичні категорії Автоматизація звука З автоматизація звука Ш Голосні звуки Автоматизація звуків Автоматизація звука Ж звуковий аналіз слова Автоматизація Ш диктанти Конспект заняття Антистрес звязне мовлення Конспекти занятть для дітей ігри з голосними буквами голосні букви букви й-ї вірші для масажу Су-Джок абетка-розмальовка гімнастика для очей відео-гра відеогра ЗНМ індивідуальна робота звуконаслідування аутизм Буквар викликаємо голосні звуки викликаємо звуки Оптична дисграфія інклюзія Автоматизація Р автоматизація Р -ДР-ТР- Автоматизація звука Ч ІРЦ Пори року Графомоторні навички букви и-е міжпівкульна взаємодія інклюзія в дитячому садочку біоенергопластика Презентація воркшоп свистячі звуки Артикуляційна гімнастика


Друзі сайту
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Школьный дворик Рудаковой Лидии
Сходинки до вершин знань
Перша сходинка школяра
 Сайт учителя П’ятих Олени Іванівни
Сайт 2-Б
Спільнота освітян УМІТИ ВЧИТИ


Пошук по сайту


Календар


Погода